Kihon

Kihon

 • Kihon Geiko_Explanation
 • Kihon_Middle and Upper Punch
 • Kihon_Kiba dachi
 • Kihon_Uke
 • Kihon_Uke – Gedan Barai
 • Kihon_Kicks
 • Enkei Gyaku-zuki
 • Kicks
 • Koken
  Head of Wrist
 • Tate Koken/Uchi Koken
 • Kick_Kihon
 • How to enter the Dojo
 • Seiken Jodan Zuki(side)
 • Seiken Chudan Zuki(side)
 • Seiken Chudan Zuki_01
 • Seiken Chudan Zuki_02
 • Uraken Ganmen Uchi
 • Uraken Sayu Uchi
 • Uraken Hizo Uchi
 • Uraken Mawashi Uchi
 • Shuto Ganmen Uchi
  explanation_01
 • Shuto Ganmen Uchi
  explanation_02
 • Shuto Ganmen Uchi
  practice
 • Shuto Sakotsu Uchi
  explanation
 • Shuto Sakotsu Uchi
  practice
 • Shuto Sakotsu Uchioroshi
 • Shuto Hizou Uchi
  explanation_01
 • Shuto Hizou Uchi
  explanation_02
 • Shuto Hizou Uchi
  practice
 • Enpi_01
 • Enpi_02
 • Gedan Barai
 • Mawashi Uke_practice
 • Mawashi Uke_explanation
 • Jodan Uke・Chudan Uke
 • Uchiuke Gedan Barai
 • Chudan Soto Uke(side)
 • Chudan Uchi Uke
 • Mae Keage_01
 • Mae Keage_left
 • Ushiro Geri
 • Ushiro Geri(side)
 • Kumite dachi to Kagi zuki
PAGE TOP