Ido-Kihon

Ido-Kihon

 • Mae Keage
 • Ido Geiko
  Zenkutsudachi Chudanzuki
 • Ido Geiko
  Zenkutsudachi Jodanuke,Chudan Uchiuke, Chudan Gyakuzuki
 • Ido Geiko
  Single movement
 • Ido Geiko
  Mae Geri and Gyaku Zuki
 • Ido Geiko
  Yama Zuki
 • Ido Geiko
  Koken
 • Hook Block and
  Circular Hook Block
 • Kokutsu-dachi Shuto Mawashi Uke
 • Morote Shotei Uke
  Morote Koken Uchi
 • Zenkutsudachi Jodanuke, Chudan Gyakuzuki, Zenkutsudachi Chudan Sotouke, Chudan Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Jodanuke, Chudan Gyakuzuki, Zenkutsudachi Chudan Sotouke, Chudan Gyakuzuki_Explanation
 • Stances_Explanation
 • Koukutsudachi Gedanbarai, Chudan Gyakuzuki
 • Koukutsudachi Maegeri, Uchiuke, Gyakuzuki
 • Kiba dachi_Explanation
 • Kiba dachi, Uraken, Gedan barai, Gyakuzuki_01
 • Kiba dachi, Uraken, Gedan barai, Gyakuzuki_02
 • Kiba dachi, Maemawari, Oizuki
 • Kiba dachi, Ushiromawari, Tettsui uchi
 • Sanchin Gyakuzuki
 • Sanchin Gyakuzuki, Uchiuke, Uraken, Hijiuchi_01
 • Sanchin Gyakuzuki, Uchiuke, Uraken, Hijiuchi_02
 • Sanbon Kumite_Explanation
 • Sanbon Kumite_Jodanuke~Jodanzuki, Chudan Sotouke~Chudanzuki, Chudan Uchiuke~Chudanzuki_Explanation
 • Sanbon Kumite_Chudan Uchiuke~Chudanzuki_Explanation
 • Sanbon Kumite_Gedan barai~Chudan zuki
 • Sanbon Kumite_Jodanuke~Jodanzuki, Hizageri, Oosotogari, Kime_01
 • Sanbon Kumite_Jodanuke~Jodanzuki, Hizageri, Oosotogari, Kime_02
 • Sanbon Kumite_Jodanuke~Jodanzuki, Hizageri, Oosotogari, Kime_03
 • Sanbon Kumite_Jodanuke~Jodanzuki, Hizageri, Oosotogari, Kime_04
 • Sanbon Kumite_Jodan Gyakuuke~Mawashigeri_Explanation
 • Sanbon Kumite_Jodan Gyakuuke~Mawashigeri
 • Sanbon Kumite_Jodan Gyakuzuki~Udetori
 • Sanbon Kumite_Chudan Gyaku Uke~Uraken Ganmen Uchi
 • Sanbon Kumite_Chudan Gyaku Uke~Uraken Ganmen Uchi_Zoom in
 • Zenkutsu dachi to Ido Geiko
 • Zenkutsu dachi~Maegeri_Jodanuke~Gyakuzuki, Chudan Sotouke~Gyakuzuki, Chudan Uchiuke~Gyakuzuki
 • Zenkutsu dachi~Maegeri_Jodanuke~Gyakuzuki, Chudan Sotouke~Gyakuzuki, Chudan Uchiuke~Gyakuzuki_Zoom in
 • Nihon Zuki_Zenkutsu dachi, Kumite dachi
 • Sanbon Zuki_01
 • Sanbon Zuki_02
 • Sanbon zuki_Explanation and Practice
 • Kumite Dachi One-Two, Kagi zuki
 • Kumite Dachi One-Two, Straight, Kagi zuki
 • Kumite Dachi One-Two, Mawashigeri, Hizageri, Maegeri, Ushiro Mawashigeri
 • Kumite Dachi One-Two, Hizageri, Maegeri, Mawashigeri_Explanation
 • Kumite Dachi One-Two, Ushiro Mawashigeri_Explanation
 • Kumite Dachi_Uchimawashi Kakato Otoshi, Sotomawashi Kakato Otoshi
 • Kumite Dachi_Tobi Mae Geri
 • Kumite Dachi_Tobi Mawashi Geri
 • Kumite Dachi_Tobi Ushiro Mawashi geri
PAGE TOP